Фактори допринасящи за развитието на шизофренията

Повечето учени считат, че психичните заболявания са резултат от комбинираното въздействие на редица фактори, които отключват развитието на съответната болест. При едно от най-широко разпрстранените умствени раболявания - шизофренията - причините за появата на заболяването са психически, физически и такива свързани с факторите на средата.

Генетичи фактори

Наблюдава се проява на заболяването между членовете от едно семейство или хора, които имат родствена връзка. С развитието на технологиите, учените имат възможността да проследят тази връзка като изучават определени гени, за които се счита, че могат да влияят върху рисковете за развитието на болестта.

Доказателство за това, че може да съществува генетична връзка започва с изследвания, проведени при идентичните близнаци и сравняването на резултатите с изследвания проведени с разнояйчни близнаци. И при двете групи, близнаците се отглеждат от различни родители и попадат в различни среди.

Става ясно, че ако при еднояйчните близнаци, единият развие шизофрения, вероятността и другия да развие заболяването, макар да бъде отглеждан от други родители и в друга среда, е 50%. При разнояйчните близнаци, тази стойност спада на 15%.

Но какво всъщност се онаследява и каква е конкретната биологична причина, сързана с шизофренията?

Нервотрансмитерната система - системата, отговорна за приемането и предаването на химическите съобщения в човешкото тяло - получава специално внимание от учените, като възможен главен фактор за развитието на болестта.

Нейната структура се определя от гените на съответния индивид.

Лекарствата, които променят функционирането на нервотрансмитерите, облекчават симптомите на шизофренията, което е сигурно доказателство, че тези нервотрансмитери са част от биологичните причини.

Проучванията водят до предположения, че дисбаланс в количеството на нервотрансмитери като серотонин и допамин, както и промяната в чувствителността на нервните клетки, приемащи съобщенията на нервотрансмитерите, могат да повлияят върху появата на симптомите на заболяването.

В допълнение, гените определят до голяма степен структурата на мембраните и метаболизма на нервните клетки. Така например, структурата на мембраната около невроните на хора с шизофрения се различава значително от тази на обикновените хора.

Анормално развитие на мозъка

Проучванията доказват леки изменения в структурата на мозъка на хора, страдащи от болестта.

Тези изменения присъстват още преди появата на първите симптоми на заболяването, Шизофренията от части може да се определи и като заболяване на развитието на мозъка.

Някои инфекции и вируси също могат да доведат до злощастното развитие на болестта.

Усложнения при раждането и по време на бремеността също могат да допринесат за появата на шизофрения при конкретния индивид, но тези фактори са значително по-слаби от влиянието на по-горе описаните генетични предпоставки.

Основни психологически фактори

Като ключови фактори, от психологически аспект, за развитието на шизофренията се считат травмиращите или силно стресови събития в живота, на които е изложен по един или друг начин даден човек.

Силни стресови моменти могат да бъдат както смъртта на близък човек, загубата на работното място, така и раждането на бебе.

Учените дори поставят на преден план ролята на психическия елемент при отключването на заболяването.

Стресът предизвикан от работна незаетост, липса на културна идентичност, бедност и лоши хигиенни условия в дома и на работното място, са фактори, които водят до социална изолация. Такива условия благоприятстват развитието на шизофренията.

Ролите на генетичния наследствен материал и социалната среда се преплитат до такава степен, че едва ли е възможно да се определи кои фактори заемат челна позиция.

Възможно е индивид с висок риск, породен от генетичната му наследственост, никога да не развие болестта, а друг с много по-нисък биологичен риск да я развие в най-остра форма, благодарение на редица, постоянно повтарящи се във времето, неблагоприятни социални фактори.

Детайлното отчитане и разпознаване на всички тези влияния дава на учените ясни насоки за това къде да търсят възможните лечения и средствата за превенция за проявата на шизофренията, която се определя като едно от най-тежките и трудно податливи на лечение, умствени заболявания.